هر روز در آفریقا وقتی خورشید طلوع می کند

یک غزال شروع به دویدن می کند

و می داند سرعتش باید بیشتر از یک شیر باشد تا کشته نشود

هر روز در آفریقا وقتی خورشید طلوع می کند

یک شیر شروع به دویدن می کند

و می داند باید سریعتر از آن غزال بدود تا از گرسنگی نمیرد!

مهم نیست غزال هستی یا شیر...

با طلوع خورشید دویدن را آغاز کن

 

آنتونی رابینز