مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز
ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست