صد٬

  نه سال های دوری من و تو٬

                                                             که دانه های تسبیح بود

                                                                  که هرکدام ذکری بر دوش

                                                                      انتظار آمدنت را فریاد می کردند... فاطمه.س.س