در شبان غم تنهایی خویش عابد چشم سخنگوی توام. من در این تاریکی، من در این تیره شب جانفرسا ، زائر ظلمت گیسوی توام.گیسوان تو پریشانتر ازاندیشه من ، گیسوان تو شب بی پایان.جنگل عطر آلود. شکن گیسوی تو، موج دریای خیال . کاش با زورق اندیشه شبی،از شط گیسوی مواج تو، من بوسه زن بر سر هر موج گذر می کردم . کاش بر این شط مواج سیاه همه عمر سفر می کردم.
من هنوز از عطر نفس های تو سرشار سرور ، گیسوان تو در اندیشه من ، گرم رقصی موزون . کاشکی پنجه من ، در شب گیسوی پر پیچ تو راهی می جست. چشم من ، چشمه زاینده اشک ،گونه ام بستر رود .کاشکی همچو حبابی بر آب ، در نگاه تو تهی میشدم از بود ونبود.
وای ،باران ، باران ! شیشه پنجره را باران شست. از دل من اما، _ چه کسی نقش ترا خواهد شست؟آسمان سربی رنگ، من درون قفس . سرد اتاقم دلتنگ . می پرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران ،باران ، پرمرغان نگاهم را شست.
خواب رویای فراموشی هاست ! خواب را دریابیم ، که در آن دولت خاموشی هاست. با تو در خواب مرا لذت ناب هماغوشی هاست! من شکوفایی گل های امیدم را در رویاها می بینم ، وندای که به من می گوید :( گر چه شب تاریک است) دل قوی دار سحر نزدیک است دل من ، در دل شب، خواب پروانه شدن می بیند. مهر در صبحدمان داس به دست خرمن خواب مرا می چیند. آسمان آبی ، _نفس صبح صداقت آبی ست_دیده در آینه صبح ترا می بیند از گریبان تو صبح ، صادق می گشاید پر و بال . تو گل سرخ منی تو گل یاسمنی تو چنان شبنم پاک سحری؟ _نه،_از آن پاکتری. تو بهاری ؟ _نه،_بهاران از تست. از تو می گیرم وام ، هر بهار این همه زیبایی را. هوس باغ و بهارانم نیست! ای بهین باغ و بهارانم تو!
گاه می اندیشم، خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید ؟ آن زمان که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی، روی تو را کاشکی می دیدم .شانه بالا زدنت را، _ بی قید _ و تکان دادن دستت که ، _مهم نیست زیاد_ و تکان دادن سر را که، _ عجیب ! عاقبت مرد ؟_ افسوس ! _ کاشکی می دیدم ! من به خود می گویم : چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد ؟
آه مگذار ،که دستان من آن اعتمادی که به دستان تو دارد به فراموشی ها بسپارد . آه مگذار که مرغان سپید دستت ، دست پر مهر مرا سرد و تهی بگذارد . من چه می گویم،آه ... با تو اکنون چه فراموشیها؛ با من اکنون چه نشستنها، خاموشیهاست . تو مپندار که خاموشی من، هست برهان فراموشی من.
 حمید مصدق