روزتان را باسخت ترین کار آغاز کنید، کاری که می تواند بزرگترین تاثیر را برخودتان و حرفه تان بگذارد و تا وقتی که آن را تمام نکرده اید دست از کار نکشید.  

                                                                            "برایان تریسی"