نفرت هرگز با نفرت از بين نمی رود. برای از بين بردن نفرت محبت لازم است. اگر يک روز نتوانستی گناه کسی را ببخشی بدان که از بزرگی گناه او نيست، از کوچکی قلب توست. عشق با دوست داشتن خود آغاز می شود. کار نبايد اوّلين اولويت زندگی باشد، هميشه به ندای درون گوش بده، که به ندرت دروغ می گويد.