"اشتیاق در یک نفر 30 دقیقه و در دیگری 30 روز ادامه می یابد،اما تنها کسی به موفقیت می رسد که این شور و اشتیاق را به مدت 30 سال در خود زنده نگاه دارد."

Edward B. Batler