اینجا چند تا داستان هست که به نظرم متن قشنگی دارن:

http://www.raavy.ir/weblog/hossein_ghaffari/000209.php