خداوند در قلب های ماست، پس آنجا کعبه پاکی ها و زیبایی هاست....

قربانی های نفست قبول،تولد دلت مبارک!