تو کجا نالی از این خار که در پای تو نیست ...

کی خبر داری از این درد که در جان من است