تکيه بر تقوی و دانش در طريقت کافريست

راهرو گر صد هنر دارد توکل بايدش...