بعضی وقت ها آدم حتی با شنیدن دلیل و مدعای اثبات نشده و بی مدرک ذهنش به هم می ریزه... این روزها برای من روزهای سردرگمی و به هم ریختگی ذهنیه. حرفهام بد جوری توی گلوم گیر کردن و بغض سنگین جلوی حرف زدنم رو می گیره. دعا کنید که بتونم خودم رو اثبات کنم؛ بتونم خودم رو راضی و مطمئن کنم؛ شاید در عمل و از نظر ظاهری هیچ فرقی نکنه، اما باید درونم رو راضی کنم تا با خیال آسوده از بابت اون چیزی که فکر می کنم زندگی کنم. اینکه چه اتفاقی میفته زیاد برام مهم نیست..... از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت....