در کشورمان شخصیت‌هایی هستند که تقدیرشان تجلیل و تحسین است؛ اما هیچگاه خوانده نمی‌شوند. بیش از آنکه با افکار و آرایشان آشنا باشیم، نام و چهره آنها زینت‌بخش کوچه و خیابانهای ماست. به درستی که تاریخ محصول کنش قهرمانان است و هیچ ملتی در تاریخ ماندگار نمی‌شود، مگر آنکه بزرگانی مسیر حرکت آن را تعیین کرده‌اند. ادامه حیات یک ملت نیز تنها در سایه تجدید خاطرات گذشته و تصویر جاودانه‌ای برای آینده مسیر است. به علاوه اینکه مفاهیم متعالی چون عشق، وطن دوستی، آرمانگرایی و ... به خودی خود بی‌معنایند و تنها آنگاه معنی می‌یابند که برخی با ایمان بدانها معنا می‌بخشند.


      باده از ما مست شد، نی ما از او               عالم از ما هست شد، نی ما از او