با تو
خواهم گفت
عشق چیزی است به عظمت ستاره

در سال های پیش از نجوم

 

این شش ماه چه زود گذشت. به سرعت برق و باد. اما من حس می‌ کنم سالهاست که در درون قلبم جای داری.