تمام حجم قفس را شناختیم بس است

   بیا به تجربه در آسمان پری بزنیم

   اگر چه نیت خوبی ست زیستن اما

    بیا که دست به تصمیم بهتری بزنیم

 

                                                          زنده یاد قیصر امین پور