مشرف الدین بن مصلح الدین عبدالله همراه پدرش در خانه ی یک بنده خدایی زندگی می کرد تا وقتی که پدرش مرد و اون بنده ی خدا شد حامی مشرف الدین .

بعدها این پسربه پاس زحماتی که حامی اش برای او کشیده بود و برای قدردانی ،

 نام او را برای خود برگزید یعنی سعدی .

منبع : برنامه ی مستند ایران ، شیراز 14 /2 / 87