سلام به همه دوستان عزیز.

شرمنده کردین! امروز اومدم دیدم این همه نظر داده شده خجالت کشیدم آپ نکنم!

نه صبورا جان، من امتحان ندارم! آخه من که مثل الهام نیستم! من کمی تا حدودی دودر تشریف دارم!!! بنابراین امسال دکترا شرکت نکردم، آخه تز ام هنوز رو هواست....

بگذریم از دانشگاه ..!

جاتون خالی! دیروز عصر اومدم خونه، الان خونه هستم! فردا برمی گردم تهران. وقت کردم به یکی دوتا از کارای غیر درسیم برسم..

چه خبر از نمایشگاه؟! من که فقط یه سر کوچولو زدم. اگر فرصت بشه جمعه دوباره می رم و چندتا کتابی که تو ذهنم هست رو می خرم.

خوب و خوش باشین

فعلاً خداحافظ!