درجلسه امتحان عشق من مانده ام ویک برگه سفید!

یک دنیا حرف ناگفتنی ویک بغل تنهایی ودلتنگی

درد دل من دراین کاغذ کوچک جا نمی شود

در این سکوت بغض آلود قطره کوچکی، هوس سرسره بازی می کند

و برگه سفیدم عاشقانه قطره رابه آغوش می کشد

عشق تو نوشتنی نیست....

در برگه ام ، کنار آن قطره یک قلب کوچک می کشم!

وقت تمام است. برگها بالا....!