خوبین؟

فردا آزمون دکتراست!! رضوان امشب پیش من و الهامه، خیلی هم به همتون سلام میرسونه....

بچه ها می خوان منو ببرن سر جلسه!!

 

فعلا خداحافظ! به زودی برمی گردم!