از میان کسانیکه برای دعای باران به تپه می روند، تنها آنان که با خود چتر می آورند به خدا ایمان دارند!

آنتوان چخف