انسان
کوته قدم مباش
 زیر ستارگان
تا در پگاه بدرود
هنگام رفتن از خویش
یک آسمان ستاره تو باشی

                                                                                م. آزاد