فراموش کن چیزی رو که نمی تونی بدست بیاری ،

وبدست بیاور چیزی رو که نمی تونی فراموشش کنی.

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ... خیانت میتواند دروغ دوست داشتن باشد ! خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ... خیانت میتواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد.