زن ها همیشه نگران چیزهایی هستند که مردها فراموش می کنند

مردها همیشه نگران چیزهایی هستند که زن ها فراموش نمی کنند!