غم دنیا نکند تنگ ، دل دانا را

از گران باری کشتی ، چه خبر دریا را ؟