همیشه با تو

معنای زنده بودن من ، با تو بودن است
نزدیک ، دور
                       سیر ، گرسنه
                                         رها ، اسیر
دلتنگ ، شاد
آن لحظه ای که بی تو  سرآید مرا مباد !
مفهومِ مرگِ من
در راه سرفرازی تو ، در کنار تو
مفهوم زندگی است

معنای عشق نیز
در سرنوشت من
با تو ، همیشه با تو ، برای تو ، زیستن

فریدون مشیری