دی شیخ با چراغ می گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و  انسانم آرزوست

گفتند یا فت می نشود گشته ایم ما

گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست