بدين وسيله به اطلاع خودم و تمام دوستان و آشنايان می رساند که : من امسال تو آزمون ورودی دکترا شرکت نمی کنم!!  ميخوام خيال خودم رو راحت کنم و سعی کنم که تا آخر شهريور تز ام رو تموم کنم!!!  خياااااالم راحت شد!!!