کاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پيش

                        کی روی، ره زکه پرسی، چه کنی، چون باشی؟

!