اگر غم را چو آتش دود بودی

جهان تاريک بودی جاودانه