آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند