من اناری را می کنم دانه 

و به خود می گويم 

خوب بود اين مردم

دانه های دلشان پيدا بود

                 می پرد در چشمم آب انار

                                                اشک می ريزم!